Posted in فیلم

مصاحبه مجله فیلم با افسانه بایگان

مصاحبه مجله فیلم با افسانه بایگان: افسانه بایگان ۲۶ دی ۱۳۴۰ در تهران متولد شد. وی زمانی که پانزده ساله بود در مسابقه دختر شایسته ایران شرکت کرد و…