Posted in معرفی

سایت حمایت معیشتی | حمایت معیشتی hemayat.mcls.gov.ir

سایت حمایت معیشتی | حمایت معیشتی: سایت حمایت معیشتی hemayat.mcls.gov.ir، حمایت معیشتی همزمان با گران شدن بنزین و سهمیه بندی بنزین مطرح شد و پارامترهایی…