Posted in معرفی

جشنواره سینما حقیقت | سینما حقیقت

جشنواره سینما حقیقت | سینما حقیقت: جشنواره سینما حقیقت، سینما حقیقت با رویکرد سینمای مستند در سال 1386 اولین دوره آن برگزار شد. سینما حقیقت…