Posted in پزشکی

خرد جنسی: جنون پیش از قاعدگی

خرد جنسی – جنون پیش از قاعدگی: گفتگوی برنامه خرد جنسی اختصاص دارد به مصاحبه با خانم مهناز ابراهیم پور در حوزه امور زنان که…

Posted in پزشکی

خرد جنسی: روایت یک روسپی

خرد جنسی – روایت یک روسپی: مجموعه برنامه های خرد جنسی اختصاص دارد به آموزش و نحوه برخورد با مسائل جنسی تا جامعه بهتری در…

Posted in پزشکی

آموزش خرد جنسی توسط دکتر آتنا ناصری

آموزش خرد جنسی توسط دکتر آتنا ناصری: آتنا ناصری متخصص روانشناسی سلامت بوده که پیرامون خرد جنسی به آموزش در این حوزه میپردازد. اینکه در…