Posted in بازیگران

بیوگرافی سارا مقربی (نهال در سریال بوتیمار)

بیوگرافی سارا مقربی (نهال در سریال بوتیمار): سارا مقربی از متولدین دهه هفتاد بوده و قبل از وارد شدن به عرصه بازیگری در تلویزیون با…

Posted in سریال

سریال روزهای آبی قسمت 15 | روزهای آبی قسمت 15

سریال روزهای آبی قسمت 15 | روزهای آبی قسمت 15: سریال روزهای آبی داستان زندگی خانواده‌ای ست که با توجه به مشکل مالی پدر و…

Posted in سریال

سریال روزهای آبی قسمت 14 | روزهای آبی قسمت 14

سریال روزهای آبی قسمت 14 | روزهای آبی قسمت 14: سریال روزهای آبی داستان زندگی خانواده‌ای ست که با توجه به مشکل مالی پدر و…

Posted in سریال

سریال روزهای آبی قسمت 13 | روزهای آبی قسمت 13

سریال روزهای آبی قسمت 13 | روزهای آبی قسمت 13: سریال روزهای آبی داستان زندگی خانواده‌ای ست که با توجه به مشکل مالی پدر و…

Posted in سریال

سریال روزهای آبی قسمت 12 | روزهای آبی قسمت 12

سریال روزهای آبی قسمت 12 | روزهای آبی قسمت 12: سریال روزهای آبی داستان زندگی خانواده‌ای ست که با توجه به مشکل مالی پدر و…

Posted in سریال

سریال روزهای آبی قسمت 11 | روزهای آبی قسمت 11

سریال روزهای آبی قسمت 11 | روزهای آبی قسمت 11: سریال روزهای آبی داستان زندگی خانواده‌ای ست که با توجه به مشکل مالی پدر و…

Posted in سریال

سریال بوتیمار قسمت 15 | بوتیمار قسمت 15

سریال بوتیمار قسمت 15 | بوتیمار قسمت 15: سریال بوتیمار روایتگر داستانی شاد از یک خانواده است که مسائل اجتماعی و اقتصادی روز هم در…

Posted in سریال

سریال بوتیمار قسمت 14 | بوتیمار قسمت 14

سریال بوتیمار قسمت 14 | بوتیمار قسمت 14: سریال بوتیمار روایتگر داستانی شاد از یک خانواده است که مسائل اجتماعی و اقتصادی روز هم در…

Posted in سریال

سریال بوتیمار قسمت 13 | بوتیمار قسمت 13

سریال بوتیمار قسمت 13 | بوتیمار قسمت 13: سریال بوتیمار روایتگر داستانی شاد از یک خانواده است که مسائل اجتماعی و اقتصادی روز هم در…

Posted in سریال

سریال بوتیمار قسمت 12 | بوتیمار قسمت 12

سریال بوتیمار قسمت 12 | بوتیمار قسمت 12: سریال بوتیمار روایتگر داستانی شاد از یک خانواده است که مسائل اجتماعی و اقتصادی روز هم در…