Posted in سریال

سریال کفاره قسمت 37 (Kefaret)

سریال کفاره قسمت 37 (Kefaret): در حالی که نورگل یشیلچای به عنوان شخصیت “زینپ” مادر دو فرزند زندگی می کند که در یک مدرسه متوسطه…

Posted in سریال

سریال کفاره قسمت 36 (Kefaret)

سریال کفاره قسمت 36 (Kefaret): در حالی که نورگل یشیلچای به عنوان شخصیت “زینپ” مادر دو فرزند زندگی می کند که در یک مدرسه متوسطه…

Posted in سریال

سریال کفاره قسمت 35 (Kefaret)

سریال کفاره قسمت 35 (Kefaret): در حالی که نورگل یشیلچای به عنوان شخصیت “زینپ” مادر دو فرزند زندگی می کند که در یک مدرسه متوسطه…

Posted in سریال

سریال کفاره قسمت 34 (Kefaret)

سریال کفاره قسمت 34 (Kefaret): در حالی که نورگل یشیلچای به عنوان شخصیت “زینپ” مادر دو فرزند زندگی می کند که در یک مدرسه متوسطه…

Posted in سریال

سریال کفاره قسمت 33 (Kefaret)

سریال کفاره قسمت 33 (Kefaret): در حالی که نورگل یشیلچای به عنوان شخصیت “زینپ” مادر دو فرزند زندگی می کند که در یک مدرسه متوسطه…

Posted in سریال

سریال عشق مشروط قسمت 110 (تو درم را بزن قسمت 110)

سریال عشق مشروط قسمت 110 (تو درم را بزن قسمت 110): در سریال عشق مشروط، ادا که تمام هدفش در زندگی تحصیل و گرفتن بورسیه…

Posted in سریال

سریال عشق مشروط قسمت 109 (تو درم را بزن قسمت 109)

سریال عشق مشروط قسمت 109 (تو درم را بزن قسمت 109): در سریال عشق مشروط، ادا که تمام هدفش در زندگی تحصیل و گرفتن بورسیه…

Posted in سریال

سریال عشق مشروط قسمت 108 (تو درم را بزن قسمت 108)

سریال عشق مشروط قسمت 108 (تو درم را بزن قسمت 108): در سریال عشق مشروط، ادا که تمام هدفش در زندگی تحصیل و گرفتن بورسیه…

Posted in سریال

سریال عشق مشروط قسمت 107 (تو درم را بزن قسمت 107)

سریال عشق مشروط قسمت 107 (تو درم را بزن قسمت 107): در سریال عشق مشروط، ادا که تمام هدفش در زندگی تحصیل و گرفتن بورسیه…

Posted in سریال

سریال عشق مشروط قسمت 106 (تو درم را بزن قسمت 106)

سریال عشق مشروط قسمت 106 (تو درم را بزن قسمت 106): در سریال عشق مشروط، ادا که تمام هدفش در زندگی تحصیل و گرفتن بورسیه…