Posted in سریال

سریال ضربان قلب قسمت 129 (Kalp Atışı)

سریال ضربان قلب قسمت 129 (Kalp Atışı): سریال ضربان قلب روایت ایلول دختری سرکش و سرسخت است که همیشه برای خودش مشکلات زیادی درست می‌کند….

Posted in سریال

سریال ضربان قلب قسمت 128 (Kalp Atışı)

سریال ضربان قلب قسمت 128 (Kalp Atışı): سریال ضربان قلب روایت ایلول دختری سرکش و سرسخت است که همیشه برای خودش مشکلات زیادی درست می‌کند….

Posted in سریال

سریال ضربان قلب قسمت 127 (Kalp Atışı)

سریال ضربان قلب قسمت 127 (Kalp Atışı): سریال ضربان قلب روایت ایلول دختری سرکش و سرسخت است که همیشه برای خودش مشکلات زیادی درست می‌کند….

Posted in سریال

سریال ضربان قلب قسمت 126 (Kalp Atışı)

سریال ضربان قلب قسمت 126 (Kalp Atışı): سریال ضربان قلب روایت ایلول دختری سرکش و سرسخت است که همیشه برای خودش مشکلات زیادی درست می‌کند….

Posted in سریال

سریال عشق مشروط قسمت 120 (تو درم را بزن قسمت 120)

سریال عشق مشروط قسمت 120 (تو درم را بزن قسمت 120): در سریال عشق مشروط، ادا که تمام هدفش در زندگی تحصیل و گرفتن بورسیه…

Posted in سریال

سریال عشق مشروط قسمت 119 (تو درم را بزن قسمت 119)

سریال عشق مشروط قسمت 119 (تو درم را بزن قسمت 119): در سریال عشق مشروط، ادا که تمام هدفش در زندگی تحصیل و گرفتن بورسیه…

Posted in سریال

سریال عشق مشروط قسمت 118 (تو درم را بزن قسمت 118)

سریال عشق مشروط قسمت 118 (تو درم را بزن قسمت 118): در سریال عشق مشروط، ادا که تمام هدفش در زندگی تحصیل و گرفتن بورسیه…

Posted in سریال

سریال عشق مشروط قسمت 117 (تو درم را بزن قسمت 117)

سریال عشق مشروط قسمت 117 (تو درم را بزن قسمت 117): در سریال عشق مشروط، ادا که تمام هدفش در زندگی تحصیل و گرفتن بورسیه…

Posted in سریال

سریال عشق مشروط قسمت 116 (تو درم را بزن قسمت 116)

سریال عشق مشروط قسمت 116 (تو درم را بزن قسمت 116): در سریال عشق مشروط، ادا که تمام هدفش در زندگی تحصیل و گرفتن بورسیه…

Posted in معرفی

آشکارساز سوسوزن چیست؟

آشکارساز سوسوزن چیست؟ این آشکارساز، نوعی تابشی می‌باشد. سوسوسنج ابزاری است که در آن تابش یوننده تبدیل به فوتون‌های دیدنی می‌شود و این فوتون‌ها با افزاینده…