Posted in معرفی

نمایشگاه ساخت ایران 1401 (ایران ساخت 1401)

نمایشگاه ساخت ایران 1401 (ایران ساخت 1401): با هدف گردآوری شرکت‌های مختلف ایرانی برای ارائه محصولات خود و همچنین فروش و عرضه آنها در نمایشگاه…

Posted in معرفی

گیت نفری PRPM2120

گیت نفری PRPM2120: گیت نفری قادر به تشخیص همزمان پرتوهای گاما و بتا (بسته به نوع نسخه) از فردی که از داخل گیت عبور کند…

Posted in معرفی

گیت خودرویی VRPM2220

گیت خودرویی VRPM2220: مدیریت ورود و خروج افراد به یک صحنه جرم بیولوژیک و بررسی این افراد از منظر آلودگی پرتویی میتواند یکی دیگر از…

Posted in سریال

سریال بازی مرکب قسمت 9 دوبله فارسی (کیفیت 720p)

سریال بازی مرکب قسمت 9 دوبله فارسی (کیفیت 720p): در سریال بازی مرکب گروهی متشکل از ۴۵۶ نفر با تجربیات متفاوت از زندگی، برای برد…

Posted in سریال

سریال بازی مرکب قسمت 8 دوبله فارسی (کیفیت 720p)

سریال بازی مرکب قسمت 8 دوبله فارسی (کیفیت 720p): در سریال بازی مرکب گروهی متشکل از ۴۵۶ نفر با تجربیات متفاوت از زندگی، برای برد…

Posted in سریال

سریال بازی مرکب قسمت 7 دوبله فارسی (کیفیت 720p)

سریال بازی مرکب قسمت 7 دوبله فارسی (کیفیت 720p): در سریال بازی مرکب گروهی متشکل از ۴۵۶ نفر با تجربیات متفاوت از زندگی، برای برد…

Posted in سریال

سریال بازی مرکب قسمت 6 دوبله فارسی (کیفیت 720p)

سریال بازی مرکب قسمت 6 دوبله فارسی (کیفیت 720p): در سریال بازی مرکب گروهی متشکل از ۴۵۶ نفر با تجربیات متفاوت از زندگی، برای برد…

Posted in سریال

سریال بازی مرکب قسمت 5 دوبله فارسی (کیفیت 720p)

سریال بازی مرکب قسمت 5 دوبله فارسی (کیفیت 720p): در سریال بازی مرکب گروهی متشکل از ۴۵۶ نفر با تجربیات متفاوت از زندگی، برای برد…

Posted in سریال

سریال بازی مرکب قسمت 4 دوبله فارسی (کیفیت 720p)

سریال بازی مرکب قسمت 4 دوبله فارسی (کیفیت 720p): در سریال بازی مرکب گروهی متشکل از ۴۵۶ نفر با تجربیات متفاوت از زندگی، برای برد…

Posted in سریال

سریال بازی مرکب قسمت 3 دوبله فارسی (کیفیت 720p)

سریال بازی مرکب قسمت 3 دوبله فارسی (کیفیت 720p): در سریال بازی مرکب گروهی متشکل از ۴۵۶ نفر با تجربیات متفاوت از زندگی، برای برد…